Klavdija Žitnik: ŽENSKA – moč v senzibilnosti

V Galeriji Media Nox na Židovski ulici v Mariboru (zraven Galerije Stolp) je na ogled fotografska razstava Klavdije Žitnik, članice Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, z naslovom “Ženska – moč v senzibilnosti”.

Uradno odprtje bo dne 17.09.2022 ob 18. uri,

v sklopu Fotografskega festivala Maribor. Ogled bo možen do 30.09.2022.

Fotografije so narejene na popolnoma analogen način; v tehniki Mordançage s katero odstira tančice in zidove….

 

*****

 

Ženska-moč v senzibilnosti

Tehnika: eksperimentalna analogna fotografija

Razstavni prostor: Galerija MediaNox

 

Klavdija Žitnik (1982) je delala in ustvarjala v Železnikih in Kranju, trenutno pa je stacionirana v Železnikih. Že več kot deset let dela kot profesionalna fotografinja, svoje znanje je izpilila tako v športni kot v korporativni digitalni fotografiji. Leta 2020 se je vrnila k analognim tehnikam, na sam začetek fotografije, v leto 1851, ko je Friedric Scott Archer izumil tehniko mokrega kolodija na steklu, kar približno sovpada s Puharjevim izumom fotografije na steklo. Je aktivna članica Fotografskega društva Janez Puharj Kranj, kjer vzpodbujajo njeno inovatorstvo skozi neobičajne pristope. Sama fotografinja pravi, da uživa v čarobnosti počasnih, a nagrajujočih tehnik, ki jih nadgrajuje z eksperimentalnimi pristopi.

Če se navežemo na besede Yoko Ono »Menim da so vse ženske čarovnice, v smislu da je čarovnica magično bitje.«, lahko te besede povežemo z delom Klavdije Žitnik. Konceptualno je serija slik nastala pomladi leta 2021 in je rezultat raziskovanja najglobjih čustev ženske. Izražanje notranje moči je privilegij, ki se manifestira skozi leta zapiranja za miselne zidove, namenjene obrambi

najiskrenejšega, najčistejšega. S pravim pristopom same odločamo, kdaj se bodo ti zidovi podrli, ter kaj je tisto, kar spustimo blizu, in preko tega se izrazi nepojemljiva moč senzibilnosti. Ravno ta moment je prikazan v fotografski seriji Klavdije Žitnik. Uporabljena tehnika je, ravno tako kot posamična fotografija sama, osebna in neponovljiva, dovoljuje nečistoče in imperfekcije, ki privedejo do

zaključene celote. Tančice so ustvarjene preko posebnega RC papirja, ki omogoča delikatnost in nadzorovano stopanje preko okvirjev.

Kar zaznamo pri fotografiji Klavdije Žitnik, je neponovljivost čarovnije, ki neposredno stopi v stik z gledalcem ter se ga dotakne na popolnoma unikaten način.

Rebeka Tašič, kustosinja

 

*****

Woman- Power in Sensibility

Technique: experimental analogue photography

Exhibition space: Gallery MediaNox

 

Klavdija Žitnik (1982) has worked and created in Železniki and Kranj, and is currently based in Železniki. She has been working as a professional photographer for more than ten years and has honed her skills in both sports and corporate digital photography. In 2020, she returned to analogue techniques, to the very beginning of photography, to 1851, when Friedric Scott Archer invented the wet collodion technique on glass, which roughly coincides with Puhar’s invention of photography on glass. She is an active member of the Janez Puhar Photographic Society in Kranj, where her innovation is encouraged through unusual approaches. The photographer herself says that she enjoys the magic of slow but rewarding techniques, which she builds on with experimental approaches.

 

If we refer to Yoko Ono’s words “I believe that all women are witches, in the sense that a witch is a magical being”, we can relate these words to the work of Klavdija Žitnik. Conceptually, the series of paintings was created in the spring of 2021 and is the result of an exploration of women’s deepest emotions. The expression of inner strength is a privilege which manifests itself through years of closing behind spiritual walls dedicated to the defence of the most honest, the purest. With the right approach, we decide when these walls come down and what it is that we let close, and through this the incomprehensible power of sensitivity is expressed. It is this moment that is depicted in Klavdija Žitnik’s photographic series. The technique used, just like the individual photograph itself, is personal and inimitable, allowing impurities and imperfections that lead to a complete picture. The tints are created over a special RC paper that allows for delicacy and controlled stepping over the frames.

What we perceive in Klavdija Žitnik’s photography is the inimitability of magic, which directly contacts the viewer and touches them in a completely unique way.